BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

102-202 Bahar Dönemi (Türkçe-İngilizce)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(ATAMER)

ATATÜRK İKLELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (ATA-102/202)

AKTS BİLGİ PAKETİ

 

 

DERSİN AKTS KREDİLERİ (2. Yarıyıl)

KODU

DERS ADI

ZORUNLU/SEÇMELİ

TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

AKTS

ATA-102/202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2+0

2.0

 

 

PROGRAM PROFİLİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II. derslerinde, yeni Türk Devleti’ne çağdaş bir kimlik kazandırma çabaları, Atatürk İlkeleri’nin yanı sıra yeni devletinin varoluş felsefesi olan Atatürkçü düşünce sisteminin temel değer, kavram ve kurumları, neden-sonuç ilişkisi içinde ayrıntılarıyla incelenerek günümüze kadar olan siyasi, tarihi olayları, iç ve dış siyasi tarihi olayları, zaman elverdiği ölçüde öğrenciye aktarılmaktadır.

 

AMAÇ

TC. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, ülkesine ve milletine bağlı, çağdaş, Atatürkçü davranış özellikleri gösteren öğrenciler yetiştirmektir.

 

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERSİN TÜRÜ

Zorunlu Ders

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bu dersin sonunda öğrenciler;
ÖÇ1. Atatürk İlkelerini ve önemini açıklar.
ÖÇ2. Avrupa ve dünyadaki gelişmelerin Türkiye Cumhuriyetine etkilerini açıklar.
ÖÇ3. Avrupa ve dünyadaki politikaların Türkiye'ye etkilerini ve sonuçlarını açıklar.
ÖÇ4.Kapitalizm/emperyalizmin Türkiye'ye etkilerini betimler.
ÖÇ5.Komşularıyla Türkiye arasındaki ilişkisini/sorunları açıklar.
ÖÇ6. Türkiye'nin Avrupa ve Dünyadaki yerini /önemini açıklar

DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

ATA-102/202 “Atatürk İlkeleri ve İnkılap II”  dersinin alınabilmesi için ATA-101/201  “Atatürk İlkeleri ve İnkılap I” dersinin 1.yarıyılda alınması gerekmektedir. (Bahar döneminde Güz dönemi dersleri açılamaz)

DERSİN İÇERİĞİ

HAFTA

KONULAR

Hafta 1

Atatürk Dönemi-Çok Partili Hayata Geçiş (Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası)lanı, Halifeliğin Kaldırılması)

Hafta 2

Türk İnkılâbına Karşı Tepkiler (Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun Kanunu, II. Dönem İstiklal Mahkemelerinin Kurulması, İzmir Suikasti, Menemen Olayı)

Hafta 3

Türkiye’de Anayasal Hareketler (1876 Anayasası, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası)

Hafta 4

Yeni Türk Devlet’nin Oluşum u, Siyasal Alanda İnkılâplar, (Saltanatın Kaldırılıması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması)

Hafta 5

Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılâbı, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları

Hafta 6

 

.Toplumsal Alanda İnkılâp Hareketleri (Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması, Şapka İnkılâbı, Soyadı Kanunu, Kadın Hakları, Uluslar arası Ölçü ve Rakamların Kabulü), Ekonomik Alanda İnkılâp Hareketleri.

Hafta 7

 

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1923-1932 Dönemi (Türk- İngiliz İlişkileri ve Musul Meselesi, Türk-Yunan İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri, Türk-Fransız İlişkileri, İslâm Ülkeleriyle İlişkiler,Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Sadabâd Paktı)

Hafta 8

 ARA SINAV

 

Hafta 9

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1932-1938 Dönemi (Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri, Türk-Alman İlişkileri, Türk-İngiliz İlişkileri, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türk-Fransız İlişkileri ve Hatay Meselesi)

Hafta 10

Atatürk Dönemi Sonrası Türkiye –İnönü Dönemi Türkiye’sinin İç ve Dış Politikası, II. Dünya Savaşı,

Hafta 11

Atatürk İlkeleri, Türk İnkılâbının Dayandığı Bütünleyici İlkeler (Milli Bağımsızlık, Milli Hakimiyet, Milli Birlik), Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik.

Hafta 12

Halkçılık, Devletçilik

Hafta 13

Laiklik, İnkılâpçılık

Hafta 14

Dönemin Değerlendirilmesi, Konularla ilgili Belgesel Gösterimi

ÖNERİLEN DERSLER

Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.

YETERLİLİK KURALLARI VE KOŞULLARI

Öğrencinin programda başarılı olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili birim tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıda yer alan harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

ÖĞRETİM VE YÖNTEM TEKNİKLERİ

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1-Atatürk, Söylev (Nutuk), I-II, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara Üni. Basımevi, Ankara 1974.2-Türk İnkılâp Tarihi 1/2 Atatürkçü

lük, Yüksek ÖğretimKurumu Yayınları, Ankara 1997.3-  Salâhi S. Sonyel,Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1986.

4- Komisyon, Olaylarla Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara 1996.5- Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi III./IV Kitaplar, Bilgi yayınevi, Ankara 1997.6- Suna Kili, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İş Bank. Kültür Yay., 6.     Baskı, Ankara 1998.7- Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1922-1938, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul 1978.8- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.9- Selim Deringil, DengeOyunu İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası,3. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003.10- İsmet İnönü Hatıralar, (Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Selek), İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006.11- Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1984.12- Andrew Mango, Atatürk Modern Türkiye’nin Kurucusu, 4. Basım, İstanbul 2006.13-Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005. 14- Lord Kinross, Atatürk, 18. Basım, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2006.15- Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları: Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006.16- Salih Bozok, Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, (Yayına Hazırlayan: Can Dündar), 7. Baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2006. 17- Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, I-II., Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973.18- Kılıç Ali’nin Anıları, (Derleyen: Hulusi Turgut), 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007.19- Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul 2007.20- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.

     

 

BAŞARI NOTU

KATSAYI

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D+

1,3

D

1

F1

0

F2

0

K

Y

Z

E

T

 

Merkez Müdürü

İsim-Soy isim: Prof. Dr. Ünsal YAVUZ
E-Mail : yavuzunsal@yahoo.com

Tel:0312-246 67 28

 

Course ECTS Credits (2nd Semester)

COURSE UNIT CODE

COURSE UNIT TITLE

COMPULSORY/ELECTİVE

LABORATORY+PRACTİCE (HOUR)

ECTS

ATA-102/202

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II

Compulsory

2+0

2.0

 

 

PROFİLE OF THE PROGRAMME

In this course,  the new Turkish State's efforts to gain a contemporary identity, a new state of existence, as well as the philosophy of Ataturk's Principles of Atatürk's core value system of thought, concepts and institutions, the cause-and-effect relationship in detail to the present by examining the political, historical events, historical events, domestic and foreign policy  tries to learn the students.

 

PURPOSE

The aim of this course is to educate students who are loyal to their countries, nations, modern civilized generations

 

LANGUAGE OF INSTRUCTION

Turkish

TYPE OF COURSE UNIT

Compulsory Course

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT

At the end of this course, the student will be able to;
1. Explain Principles of Atatürk and their importance.

2. Explain the effects of the developments that take place in Europe and Throughout the World on Turkish Republic.

3.Explains the effects and results of European and World politics on Turkey and the results of them.

4. Describe the effects of Capitalism/Emperialism on Turkey.

5.Explain the relations / problems between Turkey and its neighbours.

6.Explain the  significance of Turkey in Europe and throughout the

MODE OF DELIVERY

The mode of delivery of this course is Face to face

PREREQUISITES AND CO-REQUISITES

ATA-102/202 "Atatürk's Principles and History of Revolution II" ATA-101/201 order to take this course "Principles of Atatürk and History of Revolution I" 1st Half year course to be taken. (Fall semester Spring semester classes can not be opened

 

COURSE CONTENT

WEEK

TOPICS

Week 1

Atatürk Period-Multi-Party System in Transition (Republican People's Party, the Progressive Republican Party, the Free Republican Party), abolition of the Caliphate)

 

Week 2

Turkish Revolution Counter Revolution (Sheikh Said Rebellion, Delivery of Calm Act II. Period Establishment of the Independence Tribunals, Izmir assassination, Menemen Event)

 

Week 3

Constitutional Movements in Turkey (1876 Constitution, the 1921 Law of Fundamental Organization, the 1924 Constitution, the 1961 Constitution, the 1982 Constitution)

 

Week 4

The new Turkish State Formation u, Political Reforms, (Sultanate Kaldırılıması, Proclamation of the Republic, Abolition of the Caliphate)

 

Week 5

Revolutionary Movements in the Field of Law, Education and Culture Revolutionary Movements (Law on Unification of Education, Letter revolution, Turkish History and Turkish Language Institutions

Week 6

 

Revolutionary Movements in the social field (dervish lodges and retreats Off, Hats revolution, the Surname Law, Women's Rights, the International Measurement and Adoption of the figures), Revolutionary Movements Economic Area.

 

Week 7

 

Revolutionary Movements in the social field (dervish lodges and retreats Off, Hats revolution, the Surname Law, Women's Rights, the International Measurement and Adoption of the figures), Revolutionary Movements Economic Area.

 

Week 8

 MIDTERM EXAM

 

Week 9

 Foreign Policy of Turkey  in the period of 1932-1938 (the Turkish-Soviet relations, the Turkish-Italian relations, Turkish-German relations, the Turkish-British relations, Montreux Straits Convention, the Turkish-French Relations and Hatay problem)

 

Week 10

After Atatürk's Turkey Turkey-İnönü Period Domestic and Foreign Policy, II. World War II,

 

Week 11

Principles of Atatürk, the Turkish revolution on the complementary principles (National Independence, Sovereignty, National Union), Republicanism

and Nationalism.

Week 12

Populism, statism.

Week 13

Secularism, the Reformist

Week 14

Evaluation of the period, with related topics Documentary Screening

 

RECOMMENDED OPTIONAL PROGRAMME COMPONENTS

There is no recommended optional programme component There is no recommended optional programme component for this course.

TERMS AND CONDITIONS OF COMPETENCE

In order to be successful to this program students shouldn’t take: F1, F2, F, or Z . In this program, students must have a CGPA of at least 2.00 out of 4.00.

 

ASSESSMENT AND GRADING

The grades is determined by a combination of Mid-term notes, quizzes,and final exam  and class assignments. Mid-term and final evaluation of the system with the type of credit (exams, homework, practice, and so on) weights, the course instructor shall be notified by the head of the relevant department within the first two weeks of the period and announced by the relevant unit. Last assessment, The final assessment is determined by the academic personnel by taking the level of overall achievement of all the students into consideration and identified through one of the following letters

PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS

Lecture, Discussion, Question & Answer

 

RECOMENDED OR REQUIRED READING

 

 

1-Atatürk, Söylev (Nutuk), I-II, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara Üni. Basımevi, Ankara 1974.2-Türk İnkılâp Tarihi 1/2 Atatürkçü

lük, Yüksek ÖğretimKurumu Yayınları, Ankara 1997.3-  Salâhi S. Sonyel,Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1986.

4- Komisyon, Olaylarla Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara 1996.5- Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi III./IV Kitaplar, Bilgi yayınevi, Ankara 1997.6- Suna Kili, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İş Bank. Kültür Yay., 6.     Baskı, Ankara 1998.7- Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1922-1938, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul 1978.8- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.9- Selim Deringil, DengeOyunu İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası,3. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003.10- İsmet İnönü Hatıralar, (Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Selek), İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006.11- Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1984.12- Andrew Mango, Atatürk Modern Türkiye’nin Kurucusu, 4. Basım, İstanbul 2006.13-Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005. 14- Lord Kinross, Atatürk, 18. Basım, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2006.15- Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları: Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006.16- Salih Bozok, Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, (Yayına Hazırlayan: Can Dündar), 7. Baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2006. 17- Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, I-II., Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973.18- Kılıç Ali’nin Anıları, (Derleyen: Hulusi Turgut), 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007.19- Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul 2007.20- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.

     

 

 

GRADE

FACTOR

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D+

1,3

D

1

F1

0

F2

0

K

Y

Z

E

T

Center Manager

Name-Surname: Prof. Dr. Ünsal YAVUZ
E-mail yavuzunsal@yahoo.com

Ph: +90 312-246 67 28