BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

101-201 Güz Dönemi (Türkçe-İngilizce)

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(ATAMER)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (ATA-101/201/103/105)

AKTS BİLGİ PAKETİ

DERSİN AKTS KREDİLERİ (1. Yarıyıl)

KODU

DERS ADI

ZORUNLU/SEÇMELİ

TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

AKTS

ATA-101/201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2+0

2.0

 

PROGRAM PROFİLİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I derslerinde, ana hatları ile Osmanlı Devleti’nin nitelikleri, çöküşünü hazırlayan iç ve dış nedenler, Batılı sanayileşmiş devletlerin 19.yy. da Osmanlı Devletine karşı olan politikaları, ulusal boyutta bir bağımsızlık savaşını zorunlu kılan nedenler ve savaşın gelişimi ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

 

AMAÇ

TC. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, Atatürk İlke ve İnkılâplarını özümsemiş, benimsemiş, ülke ve ulusuna bağlı ve sahip çıkma kararlılığında olan geleceğimizin güvencesi çağdaş ve uygar kuşakları yetiştirmek.

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERSİN TÜRÜ

Zorunlu Ders

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bu dersin sonunda öğrenciler;
ÖÇ1. Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihine ilişkin temel kavramları açıklar.
ÖÇ2.Islahat/İnkılâp/İhtilâl kavramlarını açıklar.
ÖÇ3.Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
ÖÇ4.Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar.
ÖÇ5. İdeoloji kavramlarını tanır.
ÖÇ6. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir.
ÖÇ7.Türk İnkılâbı öncesi Osmanlı Devletindeki gelişmeleri açıklar.
ÖÇ8.I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
ÖÇ9. Ulusal Kurtuluş mücadelemizi açıklar.
ÖÇ10. Türk İnkılâbını tanır.
ÖÇ11.Türk dış politikasının temel ilkelerini hatırlar.

DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

DERSİN İÇERİĞİ

HAFTA

KONULAR

Hafta 1         

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutmanın amacı, İhtilâl ve İnkılâp kavramları, Atatürk’ün Türk İnkılâbı hakkındaki görüşleri, Türk İnkılâbının temel özellikleri.

Hafta 2

Osmanlı Devleti’nin Yıkılışını Sağlayan İç ve Dış Sebepler,Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri.

Hafta 3

Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Mondros Ateşkes Antlaşması.

Hafta 4

İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı.

Hafta 5

M. Kemal’in Kararı- Milli Mücadele, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri.

Hafta 6

Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi, Misak-ı Milli’nin Kabulü ve İstanbul’un İşgali.

Hafta 7

İlk BMM’nin Açılması ve Çalışmaları, Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve Sonuçları.

Hafta 8

Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Moskova ve Kars Antlaşmaları

Hafta 9

ARA SINAV

Hafta 10

Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve Gümrü Antlaşması.

Hafta 11

Güney Cephesi- Ankara İtilâfnamesi, Batı Cephesi- I. İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya Savaşları.

Hafta 12

Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi.

Hafta 13

Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri.

Hafta 14

Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların Misak-ı Milli Açısından Değerlendirilmesi.

ÖNERİLEN DERSLER

Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.

YETERLİLİK KURALLARI VE KOŞULLARI

Öğrencinin programda başarılı olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili birim tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıda yer alan harf notlarından birisi ile belirlenir.

ÖĞRETİM VE YÖNTEM TEKNİKLERİ

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1-Atatürk, Söylev (Nutuk), I-II, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1974. 2-Türk İnkılâp Tarihi 1/2 Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 3-Salâhi S. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987.

4-Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998 5- Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi I./II. Kitaplar, Bilgi yayınevi, Ankara 1997. 6- Suna Kili, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İş Bank. Kültür Yay., 6. Baskı, Ankara 1998. 7- Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1922-1938, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul 1978. 8- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002. 9- Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005. 10-İsmet İnönü Hatıralar, (Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Selek), İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006. 11-Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1984. 12- Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I; II; M. E. B. Yayını, İstanbul 1991. 13-Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005.  14-Lord Kinross, Atatürk, 18. Basım, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2006. 15-Salih Bozok, Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, (Yayına Hazırlayan: Can Dündar), 7. Baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2006. 16-Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, I-II., Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973. 17-Kılıç Ali’nin Anıları, (Derleyen: Hulusi Turgut), 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007. 18-Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul 2007. 19-Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.

 

BAŞARI NOTU

KATSAYI

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D+

1,3

D

1

F1

0

F2

0

K

Y

Z

E

T

 

 

 

Course ECTS Credits (1st Semester)

COURSE  UNIT CODE

COURSE  UNIT TITLE

 

COMPULSRY/ELECTİVE

LABORATORY+PRACTİCE (HOUR)

ECTS

ATA-101/201

 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I

Compulsory

2+0

2.0

 

PROFİLE OF THE PROGRAMME

Principles of Atatürk  and History of Revolution I course, outlined the qualifications of the Ottoman Empire, the  internal and external reasons of the collapse of the Empire,  the policies of the Western industrialized states against the Ottoman Empire in the 19th century also  the national dimension of the war of independence and the development of compulsory causes of war are described in detail.

PURPOSE

The aim of this course is to educate future generations with the qualifications of patriotic and civilized.

 

LANGUAGE OF INSTRUCTION

Turkish

TYPE OF COURSE UNIT

Compulsory Course

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT

At the end of this course, the student will be able to;
1.Explains Principles of Atatürk and main concepts related to Revolution history.

2. Explains the concepts of Reform/Revolution.

3. Describes the concept of National Forces.

4.Explains the concepts of Republic/Democracy.

5.Recognizes the concept of Ideology.

6. Explains the main points of the period related to Turkish War of Independence and foundation of the Turkish State.

7..Explains the developments at Ottoman Empire before Turkish Revolution.

8. Describes the World War I and its results.

9.Explains Turkish War of Independence.

10.Recognizes Turkish Revolution.

11 Remembers the mian principles of Turkish foreign politics.

MODE OF DELIVERY

The mode of delivery of this course is Face to face

PREREQUISITES AND CO-REQUISITES

There are no prerequisite or co-requisite for this course.

COURSE CONTENT

WEEK

TOPICS

Week 1         

Ataturk's Principles and History of Revolution objectives of teaching courses, Revolution and Revolution concepts, ideas about Atatürk, the Turkish Revolution, the main features of the Turkish Revolution.

Week 2

 Internal and External Causes of the Collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat and Constitutional Periods, Intellectual Movements in Constitutional Era

Week  3

Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice.

Week 4

The condition of the country against the occupation , Useful and Harmful Societies, The arrival of Mustafa Kemal to Samsun.

Week 5

M. Kemal's decision-National Struggle, Amasya Circular, Erzurum and Sivas Congresses.

Week 6

 Amasya and  Sivas Meeting, the Board of Representation to arrive in Ankara, The acceptance of  National Pact.

Week  7

The opening of National Assembly , internal revolts, their  causes and consequences.

Week 8

Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties of Moscow and Kars

Week 9

MIDTERM EXAM

Week 10

The Armenian Question, the Turkish-Armenian War and the Treaty of Gümrü

Week 11

South Side-Ankara Agreement, the Western Front-I. İnönü, the London Conference, II. İnönü, Eskişehir-Kütahya Wars.

Week 12

Battle of Sakarya, Mudanya Armistice.

Week 13

The Treaty of Lausanne

Week 14

Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and evoluation of its decisions according to National Pact.

RECOMMENDED OPTIONAL PROGRAMME COMPONENTS

There is no recommended optional programme component  for this course.

TERMS AND CONDITIONS OF COMPETENCE

In order to be successful fort his course student shouldn’t take: F1, F2, F, or Z grades.

In this program, students must have a CGPA of at least 2.00 out of 4.00.

 

ASSESSMENT AND GRADİNG

In this course  grades are determined by a combination of. Mid-term notes, quizzes, and class assignments, applications. Mid-term and final evaluation of the system with the type of credit (exams, homework, practice, and so on) weights, the course instructor shall be notified by the head of the relevant department within the first two weeks of the period and announced by the relevant unit. Last assessment, the level of overall achievement of all students in the course, taking into account the course is determined by the academic staff member one of the following letter grades.

PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS

Lecture, Discussion, Question & Answer,

RECOMENDED OR REQUIRED READING

 

1-Atatürk, Söylev (Nutuk), I-II, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1974. 2-Türk İnkılâp Tarihi 1/2 Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 3-Salâhi S. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987.

4-Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998 5- Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi I./II. Kitaplar, Bilgi yayınevi, Ankara 1997. 6- Suna Kili, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İş Bank. Kültür Yay., 6. Baskı, Ankara 1998. 7- Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1922-1938, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul 1978. 8- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002. 9- Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005. 10-İsmet İnönü Hatıralar, (Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Selek), İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006. 11-Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1984. 12- Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I; II; M. E. B. Yayını, İstanbul 1991. 13-Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005.  14-Lord Kinross, Atatürk, 18. Basım, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2006. 15-Salih Bozok, Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, (Yayına Hazırlayan: Can Dündar), 7. Baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2006. 16-Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, I-II., Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973. 17-Kılıç Ali’nin Anıları, (Derleyen: Hulusi Turgut), 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007. 18-Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul 2007. 19-Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.

     

 

GRADE

FACTOR

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D+

1,3

D

1

F1

0

F2

0

K

Y

Z

E

T