BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2017-2018 Güz Dönemi Ders Müfredatı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

          2017–2018 YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

  Amaç: Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, ülkesine ve milletine bağlı, çağdaş Atatürkçü davranış özellikleri gösteren gençler yetiştirmek.

 1. Hafta:(25-29 Eylül 2017)

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Derslerinin Amacı, İnkılâp, İhtilâl Kavramları, Atatürk’ün Türk İnkılâbı Hakkındaki Görüşleri, Türk İnkılabının Temel Özellikleri.

 2. Hafta:(2- 6 Ekim 2017)

  Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Etkenler.

  İç Etkenler: Tanzimat Öncesi Islahatları, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri, Osmanlı Millet Sistemi ve Ermeniler.

  Dış Etkenler: Fransız İhtilâli, Kapitülasyonlar, Sanayi İnkılâbı, Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik Konumu ve Karşılaşılan Tehditler.

 3. Hafta:(9–13 Ekim 2017)

  Osmanlı İmp.’nun Parçalanması: Trablusgarp Savaşı. Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı.

 4. Hafta:(16–20 Ekim 2017)

  Mondros Mütarekesi ve Önemi. İşgaller Karşısında Memleketin Durumu. Millî Varlığa Zararlı ve Yararlı Cemiyetler.

 5. Hafta:(23-27 Ekim 2017)

  Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı. Millî Kongreler: Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri.

  VI.  Hafta:  (30 Ekim –3 Kasım 2017)

  Amasya Görüşmesi. Sivas Komutanlar Toplantısı. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi.

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misâk-ı Millî’nin Kabulü.      

  VII.     Hafta:  (6–10 Kasım 2017)

  İstanbul’un İşgali. TBMM’nin Açılması. TBMM’nin Yapısı ve Çalışmaları. Millî Mücadele’ye Karşı İç İsyanlar.

          VIII.    Hafta:  (13-17 Kasım 2017)

  Ara Sınav

  IX.    Hafta:  (20 -24 Kasım 2017)

   Sevr Antlaşması,  Türk (Ankara)-Sovyet İlişkileri, Moskova Antlaşması,  Ermeni Sorunu.

 6. Hafta:(27 Kasım –1 Aralık 2017)

  Güney Cephesi) ve Ankara Antlaşması. Türk-Yunan Savaşı (Batı Cephesi). I. İnönü Savaşı. Londra Konferansı. II. İnönü Savaşı.

 7. Hafta:(4-8 Aralık 2017)

  Kütahya-Eskişehir Savaşları. Sakarya Meydan Savaşı. Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi ve Önemi.

 8. Hafta:(11-15 Aralık 2017)

  Lozan Antlaşması Öncesinde Karşılaşılan Sorunlar: Azınlıklar ve Ermeni Sorunu. Kapitülasyonlar, Boğazlar, Sınırlar.

 9. Hafta:(18 -22 Aralık 2017)

  Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme ve Görüşmelerin Kesilme Nedenleri.

 10. Hafta:(25-29 Aralık 2017)

  Lozan Barış Antlaşması’nın Şartları, Türk Tarihi Açısından Değerlendirilmesi ve Önemi. Ders Konularının Genel Tekrarı.

  Yararlanılacak Kaynaklar:

  1. Ahmad, Feroz Modern Türkiye’nin Oluşumu, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005.

  2. Aydemir, Şevket Süreyya, Tek Adam Mustafa Kemal 1922-1938, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul 1978.

           3. Atatürk, Söylev (Nutuk), I-II, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1974.

  4. Bozok, Salih, Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, (Yayına Hazırlayan: Can Dündar), 7. Baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2006.

  5. Gürer, Turgut, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul 2007.

  6. İsmet İnönü Hatıralar, (Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Selek), İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006.

  7. İnan, Afet, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998

  8. Karaosmanoğlu,Yakup Kadri, Politikada 45 Yıl, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.

           9. Kılıç Ali’nin Anıları, (Derleyen: Hulusi Turgut), 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007.

  10. Kili, Suna, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İş Bank. Kültür Yay., 6. Baskı, Ankara 1998.

           11. Kinross, Lord, Atatürk, 18. Basım, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2006.

  12. Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1984.

           13. Özakman, Turgut, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005.

14. Sonyel, Salâhi,Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987.

15. Soyak, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, I-II., Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973.

        16. Tansel, Selahattin, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I; II; M. E. B. Yayını, İstanbul 1991.  

17. Turan, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi I./II. Kitaplar, Bilgi yayınevi, Ankara 1997.

18. Türk İnkılâp Tarihi 1/2 Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları, Ankara 1997.

          19. Yavuz, Ünsal, Atatürk Devrimi İmparatorluktan Ulus Devlete, Başkent Üniversitesi Yay., Ankara, 2014.

3/4 oranında devam zorunludur. Not Baremleri:

Devam ……………..%10 

Ara sınav …………. %30

Quiz………………..%25

Final………………..%35

 +____________________

Toplam……………...100 Puan.